Statuten

image_pdfimage_print

RONIN MIXED MARTIAL ARTS vzw
RONIN M.M.A. vzw

Willem Tellstraat 60
8370 Blankenberge
Ondernemingsnummer: 0467.362.628

 

NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering van 20 september 2016, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: RONIN MIXED MARTIAL ARTS, afgekort: RONIN M.M.A.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Willem Tellstraat 60, 8370 Blankenberge en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot doel:

 • het promoten, organiseren, beoefenen en verspreiden van alle vormen van krijgskunsten, al dan niet gemengd, zowel naar sporttoepassing als naar training en onderrichting in maatschappelijke en private veiligheid toe.
 • Het optreden als hergroeperende en overkoepelende organisatie voor personen en groeperingen die deze vormen van krijgskunsten, al dan niet gemengd, beoefenen. De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5

De vereniging telt zowel effectieve als toegetreden leden.

De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op drie.

Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in een intern reglement.

Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van het bestuursorgaan. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan.

ARTIKEL 7

Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden.

ARTIKEL 8

De leden zijn tot geen bijdrage verplicht.

ARTIKEL 9

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.

Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van de statuten.

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van tenminste drie bestuurders die, al dan niet, lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat het bestuursorgaan uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 13

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

ARTIKEL 14

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet het bestuursorgaan binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien.

ARTIKEL 15

Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat het bestuursorgaan een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

De bijeenkomsten van het bestuursorgaan kunnen plaatsvinden via telefonische conferentie of videoconferentie of op eender welke ander communicatiemiddel die een beraadslaging onder de bestuurders mogelijk maakt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Deze procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

ARTIKEL 16

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door twee bestuurders.

De oproepingen tot het bestuursorgaan moeten om geldig te zijn ondertekend of verstuurd worden door één van de bestuurders. Alle bestuurders moeten worden opgeroepen per gewone of aangetekende brief, per mail of per fax, ten minste vijf dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn.

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon.

ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door twee bestuurders en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

ARTIKEL 18

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt en legt deze reglementen, samen met alle wijzigingen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De reglementen of wijzigingen gaan van kracht na goedkeuring door de algemene vergadering.

ARTIKEL 19

Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover B-post (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen).

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 20

Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. Het bestuursorgaan benoemt als orgaan van vertegenwoordiging een voorzitter en secretaris.

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

 1. op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.
 2. door afzetting door het bestuursorgaan bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van de voorzitter en van de secretaris.

De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21

Het bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de vereniging hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van het bestuursorgaan zelf niet rechtvaardigen.

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

 1. op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.
 2. door afzetting door het bestuursorgaan bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door een door de algemene vergadering aan te duiden persoon.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk gegeven worden.

Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging in geval een bezoldiging wordt toegekend,
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
 • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 24

De algemene vergadering komt samen na een beslissing door het bestuursorgaan telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan, de uitvoeringsbevoegdheid wordt gedelegeerd aan een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komende jaar en om zich uit te spreken over de kwijting van de bestuurders.

ARTIKEL 25

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 26

Het bestuursorgaan is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het bestuursorgaan verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 dagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 27

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per mail of per aangetekende brief of per fax tenminste acht dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 28

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden ondertekend zijn en tenminste twee dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 29

Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden en worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

ARTIKEL 30

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

ARTIKEL 31

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 32

Een meerderheid van 2/3e der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 33

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door twee bestuurders en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 34

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5e meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling, aangeduid door de algemene vergadering.

TITEL VII: SLOTBEPALING

ARTIKEL 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 20 september 2016, te Blankenberge,

Van Vaerenbergh Eric Voorzitter
Peene Lynn Secretaris

© Vlaams Studie en DocumentatieCentrum voor VZW’s


RONIN MIXED MARTIAL ARTS vzw
RONIN M.M.A. vzw

Willem Tellstraat 60
8370 Blankenberge
Ondernemingsnummer: 0467.362.628

AKTE BETREFFENDE HET BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering heeft op 18 maart 2013 kennis genomen van het ontslag als bestuurder van: Van den Broele Mani, Prins Leopoldstraat 5, 8377 Nieuwmunster, geboren te Kulatoor (India)

De algemene vergadering heeft op 18 maart 2013 tot nieuwe bestuurders benoemd:

Afonso Verde Diego, Tuimelaarstraat 23, 8420 Wenduine, geboren op 09/09/1987, te Oostende
De Ceurt Nikolaas, Wielewaalstraat 4, 8432 Leffinge, geboren op 29/03/1980, te Oostende

De algemene vergadering heeft op 31 maart 2013 tot bestuurders herbenoemd voor onbepaalde duur:

Peene Lynn, Willem Tellstraat 60, 8370 Blankenberge, geboren op 13/06/1983, te Blankenberge
Van Vaerenbergh Eric, Willem Tellstraat 60, 8370 Blankenberge, geboren op 17/07/1970, te Brugge

Ook de mandaten van de op 18 maart 2013 benoemde bestuurders lopen voor onbepaalde duur.

De huidige samenstelling van het bestuursorgaan is hierdoor als volgt:

Afonso Verde Diego, Tuimelaarstraat 23, 8420 Wenduine, geboren op 09/09/1987, te Oostende
De Ceurt Nikolaas, Wielewaalstraat 4, 8432 Leffinge, geboren op 29/03/1980, te Oostende

Peene Lynn, Willem Tellstraat 60, 8370 Blankenberge, geboren op 13/06/1983, te Blankenberge
Van Vaerenbergh Eric, Willem Tellstraat 60, 8370 Blankenberge, geboren op 17/07/1970, te Brugge

Het bestuursorgaan oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.

Te Blankenberge, op 20 september 2016

Van Vaerenbergh Eric Voorzitter
Peene Lynn Secretaris

© Vlaams Studie en DocumentatieCentrum voor VZW’s


RONIN MIXED MARTIAL ARTS vzw
RONIN M.M.A. vzw

Willem Tellstraat 60
8370 Blankenberge
Ondernemingsnummer: 0467.362.628

AKTE BETREFFENDE DE PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VERENIGING TE VERTEGENWOORDIGEN

Het bestuursorgaan heeft onder zijn leden herbevestigd als voorzitter en secretaris:
Voorzitter: Van Vaerenbergh Eric, Willem Tellstraat 60, 8370 Blankenberge, geboren op 17/07/1970, te Brugge
Secretaris: Peene Lynn, Willem Tellstraat 60, 8370 Blankenberge, geboren op 13/06/1983, te Blankenberge

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van de voorzitter en van de secretaris.

Te Blankenberge, op 20 september 2016

Van Vaerenbergh Eric Voorzitter
Peene Lynn Secretaris

© Vlaams Studie en DocumentatieCentrum voor VZW’s 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *