Statuten

image_pdfimage_print

RONIN MIXED MARTIAL ARTS vzw
RONIN M.M.A. vzw

B. Vandammestraat 40
8370 Blankenberge
Ondernemingsnummer: 0467.362.628
RPR Gent, afdeling Brugge

 

NIEUWE STATUTEN

De vergadering van het collegiaal bestuursorgaan gehouden op de zetel van de vereniging op 4 augustus 2023 en geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen:

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL/VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: RONIN MIXED MARTIAL ARTS, afgekort: RONIN M.M.A.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te B. Vandammestraat 40, 8370 Blankenberge en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten.

Het e-mailadres van de vzw is roninvzw@gmail.com

De website van de vzw is www.roninmma.be

De wijzigingen van het e-mailadres en van de website kunnen door het bestuursorgaan in de statuten worden aangepast.

ARTIKEL 3

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling:

Het promoten, organiseren, beoefenen en verspreiden van alle vormen van Krijgskunsten, al dan niet gemengd, zowel naar sporttoepassing als naar training en onderrichting in maatschappelijke en private veiligheid toe.

Het optreden als hergroeperende en overkoepelende organisatie voor personen en groeperingen die deze vormen van krijgskunsten, al dan niet gemengd, beoefenen.

De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn: het organiseren van trainingen, het deelnemen aan wedstrijden,.

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.

De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.

ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste twee bedragen.

De vereniging kan effectieve en niet-effectieve leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.

Niet-effectieve leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De interne werkingsregels met betrekking tot de niet-effectieve leden kunnen worden bepaald door een intern reglement.

Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering word aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij het bestuursorgaan.

ARTIKEL 7

Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als niet-effectieve leden.

ARTIKEL 8

De leden betalen geen ledenbijdrage.

ARTIKEL 9

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie bestuurders die al dan niet lid zijn van de vereniging. Indien en zolang de vzw minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders.

ARTIKEL 12

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 13

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

ARTIKEL 14

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), of door overlijden.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

ARTIKEL 15

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.

Op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.

ARTIKEL 16

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treed op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 17

Wanner het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan een besluit neemt.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren.

De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

ARTIKEL 18

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit.

ARTIKEL 19

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door twee bestuurders.

ARTIKEL 20

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

ARTIKEL 21

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.

ARTIKEL 22

Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders. Het bestuursorgaan kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, en penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:

 1. op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
 2. door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

ARTIKEL 23

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, die gezamenlijk moeten handelen.

ARTIKEL 24

Bestuurders die conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 25

Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan.

ARTIKEL 26

Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

 1. op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via mail, gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan
 2. door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

ARTIKEL 27

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg: het dagelijks bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de dagelijkse bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige dagelijkse bestuurders.

Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, die alleen kan handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 28

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.

Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan kan toelaten dat leden vanop afstand kunnen deelnemen aan de beraadslaging van de algemene vergadering, via een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuursorgaan deze mogelijkheid voorziet, worden bij de bijeenroeping de procedures tot deelname op afstand omschreven.

In afwijking van andersluidende bepalingen in titel IV van deze statuten en behalve in geval van statutenwijziging, kunnen de besluiten van de algemene vergadering schriftelijk zonder bijeenroeping en zonder beraadslaging worden genomen, mits eenparig akkoord onder alle leden.

ARTIKEL 29

De algemene vergadering is bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
 • de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 • de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
 • het doen of het aanvaarden van een inbreng “om niet” van een algemeenheid,
 • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 30

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan. In voorkomend geval kan de algemene vergadering worden opgeroepen door de commissaris.

ARTIKEL 31

Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

ARTIKEL 32

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 33

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per mail, gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 34

Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten als volgt genomen: de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 35

Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 36

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp van de vereniging vereist.

ARTIKEL 37

Bij uitsluiting van een lid zijn dezelfde regels (inzake quorum en stemmen) als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist.

Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de oproeping en moet het lid gehoord worden.

ARTIKEL 38

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen. De notulen kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 39

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 40

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling.

ARTIKEL 41

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Venootschappen en Verenigingen en in voorkomend geval het intern reglement van toepassing.

Extra-statutaire bepaling:

Het adres van bestuurder Diego Afonso Verde is gewijzigd naar Tuimelaarstraat 23, 8420 Wenduine.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 20 september 2022, te Blankenberge,

Van Vaerenbergh Eric Voorzitter
Peene Lynn Secretaris

© Vlaams Studie en DocumentatieCentrum voor VZW’s


RONIN MIXED MARTIAL ARTS vzw
RONIN M.M.A. vzw

B. Vandammestraat 40
8370 Blankenberge
Ondernemingsnummer: 0467.362.628

AKTE BETREFFENDE HET BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering heeft op 18 maart 2013 kennis genomen van het ontslag als bestuurder van: Van den Broele Mani, Prins Leopoldstraat 5, 8377 Nieuwmunster, geboren te Kulatoor (India)

De algemene vergadering heeft op 18 maart 2013 tot nieuwe bestuurders benoemd:

Afonso Verde Diego, Tuimelaarstraat 23, 8420 Wenduine, geboren op 09/09/1987, te Oostende
De Ceurt Nikolaas, Wielewaalstraat 4, 8432 Leffinge, geboren op 29/03/1980, te Oostende

De algemene vergadering heeft op 31 maart 2013 tot bestuurders herbenoemd voor onbepaalde duur:

Peene Lynn, B. Vandammestraat 40, 8370 Blankenberge, geboren op 13/06/1983, te Blankenberge
Van Vaerenbergh Eric, B. Vandammestraat 40, 8370 Blankenberge, geboren op 17/07/1970, te Brugge

Ook de mandaten van de op 18 maart 2013 benoemde bestuurders lopen voor onbepaalde duur.

De huidige samenstelling van het bestuursorgaan is hierdoor als volgt:

Afonso Verde Diego, Tuimelaarstraat 23, 8420 Wenduine, geboren op 09/09/1987, te Oostende
De Ceurt Nikolaas, Wielewaalstraat 4, 8432 Leffinge, geboren op 29/03/1980, te Oostende

Peene Lynn, B. Vandammestraat 40, 8370 Blankenberge, geboren op 13/06/1983, te Blankenberge
Van Vaerenbergh Eric, B. Vandammestraat 40, 8370 Blankenberge, geboren op 17/07/1970, te Brugge

Het bestuursorgaan oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.

Te Blankenberge, op 20 september 2016

Van Vaerenbergh Eric Voorzitter
Peene Lynn Secretaris

© Vlaams Studie en DocumentatieCentrum voor VZW’s


RONIN MIXED MARTIAL ARTS vzw
RONIN M.M.A. vzw

B. Vandammestraat 40
8370 Blankenberge
Ondernemingsnummer: 0467.362.628

AKTE BETREFFENDE DE PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VERENIGING TE VERTEGENWOORDIGEN

Het bestuursorgaan heeft onder zijn leden herbevestigd als voorzitter en secretaris:
Voorzitter: Van Vaerenbergh Eric, B. Vandammestraat 40, 8370 Blankenberge, geboren op 17/07/1970, te Brugge
Secretaris: Peene Lynn, B. Vandammestraat 40, 8370 Blankenberge, geboren op 13/06/1983, te Blankenberge

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van de voorzitter en van de secretaris.

Te Blankenberge, op 20 september 2016

Van Vaerenbergh Eric Voorzitter
Peene Lynn Secretaris

© Vlaams Studie en DocumentatieCentrum voor VZW’s 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *