Grensoverschrijdend Gedrag

image_pdfimage_print

NEEN tegen grensoverschrijdend gedrag!

Iedereen in de sport moet zich veilig voelen. Daarom is het voor RONIN Mixed Martial Arts vzw belangrijk elke vorm van ongewenst gedrag, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk te voorkomen. En daarnaast moet duidelijk zijn hoe te handelen wanneer zich een incident voordoet. RONIN M.M.A. vzw vindt het belangrijk om sporters, sportbegeleiders en sportclubs daarin bij te staan.

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

RONIN Mixed Martial Arts vzw wenst dan ook duiding te geven over het begrip grensoverschrijdend gedrag en wat dieper in te gaan op de verschillende types. Verder stellen we een aantal belangrijke gedragsregels voorop heel specifiek betreffende seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Sporten en grensoverschrijdend gedrag: er zou geen enkel verband tussen beide mogen zijn. Maar helaas is dat niet waar. Ook binnen de sport vinden incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen, pesten, bedreigingen, discriminatie, mishandeling en belediging. Met grensoverschrijdend gedrag worden dan ook alle omgangsvormen bedoeld die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren
  • en/of als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten
  • en plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag staat de ervaring van de sporter centraal. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren dit altijd ernstig dient genomen te worden!

We onderscheiden een aantal verschillende types grensoverschrijdend gedrag!

Seksueel grensoverschrijdend gedrag:

Dit is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Pesten:

Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag dat zich herhaalt en waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen en de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. De afgelopen jaren is er jammer genoeg een grote opgang in het digitaal pesten (sociale media).

Bedreigen:

Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt.

Discriminatie:

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Er zijn heel wat zaken die onder discriminatie vallen zoals discriminatie op basis van leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, beperking of chronische ziekte, politieke overtuiging,…

Mishandeling:

In de sport vindt af en toe fysiek geweld plaats, zoals het onderuit halen van een tegenstander tijdens het voetballen. Echter is de grens te trekken op het moment dat het spel of de wedstrijd voorbij is. Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van fysiek of psychisch geweld.

Belediging:

Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden.

Gedragsregels voor seksueel grensoverschrijdend gedrag!

RONIN M.M.A. vzw neemt seksueel grensoverschrijdend gedrag heel ernstig. Zo stelt de sportfederatie een aantal gedragsregels voorop opgesteld voor sportbegeleiders. Echter dient elke persoon die deelneemt aan het sportclubgebeuren zich aan deze gedragsregels te houden, zodat elke sporter op een veilige en aangename sfeer kan sporten. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Als sportclub kan je deze gedragsregels gebruiken om je visie omtrent dit onderwerp vorm te geven.

Gedragsregels seksueel grensoverschrijdend gedrag:

  • De sportbegeleider staat steeds in voor een omgeving die voor de sporter veilig aanvoelt.
  • De sportbegeleider tast de sporter nooit aan in zijn waardigheid én dringt nooit verder in in het privéleven van de sporter dan waar de sporter zelf toestemming voor geeft.
  • De sportbegeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover de sporter.
  • De sportbegeleider mag de sporter niet op een zodanige ongewenste wijze aanraken dat de sporter en/of de sportbegeleider deze aanraking als seksueel ervaren.
  • De sportbegeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale opmerkingen.
  • De sportbegeleider zal steeds met respect omgaan met de sporter alsook met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
  • Indien de sportbegeleider op de hoogte is van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft hij de plicht de sporter te beschermen en hier melding van te maken, zodat zo snel mogelijk een einde aan het misbruik kan gesteld worden.

Wat kan je doen wanneer je (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vaststelt?

Als je zelf te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend gedrag in je sportclub is het allereerst belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. Erover praten is vaak moeilijk. Bekijk hoe je kunt zorgen dat het gedrag niet meer plaatsvindt. Kun je zelf aan de pleger duidelijk maken dat je niet van zijn gedrag of opmerkingen gediend bent? Of kun je er met iemand over praten met iemand die je vertrouwt? Ga na of er een Club-API (Aanspreekpersoon Integriteit) beschikbaar is in je sportclub om je verhaal kwijt te kunnen. Een vriend of vriendin of iemand anders in de sportclub. Probeer samen op een rijtje te krijgen wat er gebeurt en wat je zou kunnen doen om de situatie te veranderen.

Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je contact opnemen met een aantal personen/organisaties die je kunnen bijstaan met deskundig advies. Ze helpen je om de juiste stappen te zetten.

Ook als je als sportclub geconfronteerd wordt met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, aarzel dan zeker niet om de Club-API (Aanspreekpersoon Integriteit) of 1 van de instanties vermeld in de bronnen hieronder te contacteren. Zij zullen je zo snel mogelijk trachten verder te helpen!

Bronnen: